TATAMIKOS, Tu revista de Judo
 
Ko Soto Gake
Ashi Guruma
De Ashi Barai
Harai Tsurikomi Ashi
O Guruma
Sasae Tsurikomi Ashi
Tsubame Gaeshi
O Soto Gaeshi
O Uchi Gari