TATAMIKOS, Tu revista de Judo
 
Tsubame Gaeshi
O Soto Gaeshi
O Uchi Gari
Hane Goshi Gaeshi
Ko Soto Gake
Ashi Guruma
De Ashi Barai
Harai Tsurikomi Ashi
O Guruma