TATAMIKOS, Tu revista de Judo
 
Tsubame Gaeshi
Uchi Mata
Hiza Guruma
O Soto Guruma
Okuri Ashi Barai
Ko Soto Gari
O Soto Otoshi
O soto Gari
Ko Uchi Gari