TATAMIKOS, Tu revista de Judo
 
Koshi Guruma
Tsuri Goshi
Uki Goshi
Ushiro Goshi
Utsuri Goshi
Hane Goshi
Sode Tsurikomi Goshi
Tsurikomi Goshi
Harai Goshi