TATAMIKOS, Tu revista de Judo
 
Utsuri Goshi
Koshi Guruma
Tsuri Goshi
Uki Goshi
Ushiro Goshi
Hane Goshi
Sode Tsurikomi Goshi
Tsurikomi Goshi
Harai Goshi