TATAMIKOS, Tu revista de Judo
 
Yama Arashi
Morote Gari
Sukui Nage
Kata Guruma
Ippon Seoi Nage
Seoi Otoshi
Sumi Otoshi
Tai Otoshi
Uki Otoshi