TATAMIKOS, Tu revista de Judo
 
cuadro_morote_seoi_nage-01
Morote Seoi Nage