TATAMIKOS, Tu revista de Judo
 
cuadro_koshi_guruma-01
Koshi Guruma
cuadro_tsubame_gaeshi-01
Tsubame Gaeshi
cuadro_ko_soto_gake-01
Ko Soto Gake
Cuadro giro1
Cuadro giro 3
cuadro_yama_arashi-01
Yama Arashi
Cuadro giro 2
cuadro_o_uchi_gari-01
O Uchi Gari
cuadro_tsuri_goshi-01
Tsuri Goshi