TATAMIKOS, Tu revista de Judo
 
Koshi Guruma
Tsubame Gaeshi
Ko Soto Gake
Cuadro giro1
Cuadro giro 3
Yama Arashi
Cuadro giro 2
O Uchi Gari
Tsuri Goshi