TATAMIKOS, Tu revista de Judo
 
De Ashi Barai
Tsubame Gaeshi
Uki Goshi
Cuadro giro 3
Tsuri Goshi
Yama Arashi
Harai Tsurikomi Ashi
O Uchi Gari
Ko Soto Gake