TATAMIKOS, Tu revista de Judo
 
cuadro_de_ashi_barai-01
De Ashi Barai
cuadro_tsubame_gaeshi-01
Tsubame Gaeshi
cuadro_uki_goshi-01
Uki Goshi
Cuadro giro 3
cuadro_tsuri_goshi-01
Tsuri Goshi
cuadro_yama_arashi-01
Yama Arashi
cuadro_harai_tsurikomi_ashi-01
Harai Tsurikomi Ashi
cuadro_o_uchi_gari-01
O Uchi Gari
cuadro_ko_soto_gake-01
Ko Soto Gake