TATAMIKOS, Tu revista de Judo
 
Cuadro giro 4
Cuadro giro 3
Uchi Mata
Morote Gari
Sukui Nage
Sumi Gaeshi
Sumi Gaeshi
Kata Guruma
Hiza Guruma
Ippon Seoi Nage