TATAMIKOS, Tu revista de Judo
 
Hane Goshi
O Soto Guruma
Seoi Otoshi
Sode Tsurikomi Goshi
Sumi Otoshi
Okuri Ashi Barai
Tsurikomi Goshi
Tai Otoshi
Harai Goshi