TATAMIKOS, Tu revista de Judo
 
Ko Soto Gari
Uki Otoshi
Tomoe Nage
Tomoe Nage
Ura Nage
Ura Nage
Morote Seoi Nage
O Goshi
O Soto Otoshi
O soto Gari
Ko Uchi Gari