ASHI WAZA

KO UCHI GARI

O UCHI GARI

O SOTO GARI

DE ASHI HARAI

OKURI ASHI HARAI

KO SOTO GARI

KO SOTO GAKE

HIZA GURUMA

O SOTO OTOSHI

HARAI TSURIKOMI ASHI

O SOTO GURUMA

O GURUMA

SASAE TSURIKOMI ASHI

ASHI GURUMA

UCHI MATA