KOSHI WAZA

UKI GOSHI

O GOSHI

TSURIKOMI GOSHI

SODE TSURIKOMI GOSHI

TSURI GOSHI

HARAI GOSHI

HANE GOSHI

KOSHI GURUMA

USHIRO GOSHI

UTSURI GOSHI