TE WAZA

SEOI NAGE

TAI OTOSHI

IPPON SEOI NAGE

SEOI OTOSHI

KATA GURUMA

UKI OTOSHI

SUKUI NAGE

OBI OTOSHI

UCHI MATA SUKASHI

KIBISHU GAESHI

YAMA ARASHI

SUMI OTOSHI

KUCHIKI TAOSHI

MOROTE GARI