YOKO SUTEMI WAZA

UKI WAZA

YOKO OTOSHI

TANI OTOSHI

YOKO GAKE

YOKO GURUMA

SOTO MAKIKOMI

HANE MAKIKOMI

YOKO WAKARE